KATEGORIE

pátek 14. září 2018

Komunální volby v Klatovech 2018 – anketa I.

Čtyři roky utekly jako voda v Drňáku, tedy v Klatovech jak jinak než poklidně, a už tu máme znovu komunální volby. Před minulým kláním jsem oslovil kandidující strany a požádal je o vyplnění předvolebních dotazníků, které jsem následně uveřejnil. Protože se, soudě podle tehdejšího ohlasu, tato anketa osvědčila, přináším ji i letos.

Na počátku srpna jsem tak napsal leaderům všech deseti sdružení, která se rozhodla usilovat o hlasy voličů v našem městě, a zaslal jim pět (totožných) otázek. Inspiroval jsem vlastními dotazy z roku 2014, ale snažil jsem se zároveň také zeptat na trochu odlišné záležitosti. Celou „anketu“ jsem rozdělil na dva příspěvky, první vychází dnes, zbytek odpovědí budu publikovat za týden. Pro pořadí, ve kterém zveřejňuji jednotlivé odpovědi, bylo rozhodující čas, kdy jsem je od kandidujících stran dostal. Tedy dnešní první odpovědi pořadí jsem dostal jako první atd. Rozsah příspěvků jsem omezil na 4000 znaků, který se téměř všem podařilo dodržet. Protože u podobných záležitostí platí více než kdy jindy pořekadlo „méně je někdy více“, nenutil jsem nikoho zkracovat.
Kromě tří placených radních (starosta a dva jeho zástupci) v Klatovech prakticky nikdo politiku nedělá. Z tohoto důvodu je velice těžké zjistit, jak vlastně zastupitelé (o kandidátech ani nemluvě) vnímají problémy Klatov nebo jaké jsou jejich priority pro další rozvoj města.  Proto jsem byl velice zvědav na jejich odpovědi. Z oslovených deseti sdružení, která kandidují v letošních volbách, jsem nakonec dostal zpět devět vyplněných anketních lístků, což mě samozřejmě potěšilo. Jedinou stranou, která nereagovala, byla zdejší ČSSD. Dotazníky jsem obdržel nejprve od SPD, pak od ODS, ANO2011, Klatovských patriotů – sdružení DSZ a NK a KSČM, v tomto pořadí tedy zveřejňuji „první kolo“ odpovědí.  Příští týden zveřejním odpovědi zbylých stran – Sdružení pro Klatovy, Nestraníků, koalice Společně pro Klatovy a Pirátů.
Pro věší přehlednost, opakuji u všech odpovědí i zadané otázky.  Obdržené texty jsem nijak jazykově a pochopitelně ani obsahově neupravoval. Jednotlivé odpovědi jsou odděleny ilustračními obrázky, které doplňují moje volební „postřehy“. 


1. SPD (kandidátka č. 6)
odpovědi zpracovala Ing. Marie Pošarová1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

Vybudování obchvatu města a vyloučení tranzitní dopravy z centra, kterým docílíme méně prašnosti, hlučnosti a celkově snížíme tranzitní dopravu. S tím souvisí podmínečná spolupráce s krajským vedením ŘSD.

Bytová výstavba dle platného územního plánu Klatov, podpora vzniku nových obytných zón – např. řadové domky nebo bytové výstavby se speciální funkcí – např. pro seniory, startovací byty pro mladé.

Nabídnout možnost studovat VŠ v Klatovech i v jiných oborech – momentálně je nabízené jen dálkové studium v oboru Veřejné správy ČZU. Upřednostňovala bych technické obory, po kterých je poptávka. S tím souvisí podpora a rozvoj firem s kvalifikovanými místy, aby nedocházelo k odlivu vzdělanějšího obyvatelstva za prací.  Podporovat společenské akce pro děti i dospělé s možností zlepšení komunikace v cizím jazyce.


2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Leader kandidátky SPD - Ing. Marie Pošarová - jsem vdaná, mám 2 děti, vystudovala jsem 2 VŠ (obor pedagogický a obor veřejné správy). Zajímám se o mezinárodní politiku, ekonomii, historii. Mé zaměstnání je finanční analytička. Jsem letitá dárkyně krve. Koníčky – zahrada, děti, manžel :).
Za sebe mohu říci, že bych chtěla vnést do vedení města trochu kritického myšlení. Pokud něco stavíme, mělo by to přinášet užitek a nejlépe i zisk pro město, nejen další náklady, se kterým musí město počítat.

2. na kandidátce – Mgr. Jana Parajňáková, vystudovala jsem VŠ v pedagogickém oboru, bydlím v Klatovech a zajímám se o rozvoj města..Rozhodla jsem aktivně zapojit do komunální politiky. Zkusit něco změnit jako občan. Jsem zastáncem přímé demokracie. Lidé by se měli sami rozhodovat prostřednictvím referenda.

3. na kandidátce – Pavel Pošar – jsem ženatý, pracuji jako OSVČ v rodinné firmě. Studoval jsem VŠ Strojní v Plzni. Pokud se dostanu do zastupitelstva, chtěl bych se podílet na rozvoji města a okolí, které k němu bez výhrad patří. Jsem dobrovolný hasič, účastním se soutěží v požárním sportu. Dále mezi mé záliby patří hokej a karate na které chodí i můj syn.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Pokud mohu mluvit za sebe, ráda bych se zastavila u našeho bodu zazelenění náměstí. Byla bych pro zřízení mobilních kontejnerů, ve kterých by byly zasázeny stromy a pod nimi lavičky. Jelikož dochází stále k teplejšímu počasí, bylo by to lépe využito než květináče. Stromy zchladí okolí, senioři a matky s dětmi najdou chladnější odpočinkové místo. Parkovacích míst neubyde. Momentálně mám pár návrhů.


4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Dostávám se k zápisu z Rady města stejně jako mnozí přes webové stránky města. Jelikož neznám detaily projednání, nemohu se ke konkrétním věcem vyjádřit. Co však se dosluhující Radě města nepovedlo, bylo neobsazení průmyslové zóny investory. Bohužel ekonomická situace je za horizontem, tudíž jsem přesvědčena, že se investor za stávajících podmínek neobjeví. Pokud bych měla oznámkovat, tak z mého pohledu 2-.


5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Každý člověk, který ve svém životě pravidelně pracoval a aktivně přispíval do našeho sociálního systému, by měl mít nárok na získání takového bytu. Další skupinou jsou občané, ať už vážně nemocní, invalidní, kteří dlouhodobě pracovat nemohou. Pro tuto skupinu lidí, by měly být tyto byty přímo určené. Byty by měly být určené pro seniory, kteří pracovali a jsou již v důchodovém věku a z důvodu vysokých cen nájemného si nemohou dovolit platit tržní nájemné. Další samozřejmostí je, že nárok na takové bydlení může mít pouze člověk, který městu nedluží a samozřejmě pracuje. Města by měla bojovat s ubytovnami, které jsou zneužívány ve prospěch různých soukromých vlastníků - nájemné několikanásobně převyšuje běžné nájemné v místě. Pokud k tomu dojde, měla by se vyhlásit bez doplatková zóna.


Osobně považuji komunální volby za minimálně stejně důležité jako volby parlamentní. Můj názor ale většina Klatovanů (ani ostatních Čechů) nesdílí. Svědčí o tom volební účast, která před čtyřmi lety u nás nedosáhla ani  40% (přesně  38.2 %), zatímco poslední parlamentní volby přilákaly k volebním urnám o více než 20% voličů více (60,89%).  

2. ODS (kandidátka č. 10)
odpovědi zpracoval Mgr. Rudolf Salvetr
 1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

a) Nezbytné pro nás i široké okolí je kvalitní dopravní napojení na Plzeň i Bavorsko. Jasnou prioritou je obchvat Klatov a pokračování modernizace silnice I/27 od dálnice do Klatov. Je to podstatné pro lidi dojíždějící za prací stejně jako firmy podnikající v našem městě. V neposlední řadě i pro rozvoj turistického ruchu na Šumavě. Vybudování obchvatu by mělo výrazně snížit tranzitní nákladní dopravu městem

b) Musíme se připravit na to, že se trvale (a je to velmi dobrá zpráva o stavu naší zdravotní péče i celkové kvality života) zvyšuje věk dožití našich spoluobčanů. Bohužel vyšší věk přináší s sebou i řadu potíží a jsem přesvědčen, že senioři, kteří po celý život byli svému městu prospěšní, si zaslouží zajištění důstojných podmínek. Bude nezbytné rozšířit kapacitu zařízení poskytujících jim potřebné zázemí a péči. Pomoci by měly jak byty v bývalé vojenské ubytovně Na Bělidle, tak připravovaná přestavba objektu staré porodnice na specializované centrum v areálu nemocnice. 

c) Nový územní plán nám dává jasný pohled na to, kde a jak je možné území města využít.
Pro stabilitu obyvatel města považuji za důležitou bytovou výstavbu. Výstavbu soukromých investorů by město mohlo doplnit nabídkou dostupného bydlení (startovacích bytů pro mladé rodiny či i pro ty, kdo chtějí začít žít „single“ ). Rozhodující roli zde mohou sehrát podpory ze strany státu. Nikoliv však jako dosud jen pro „znevýhodněné“ spoluobčany, ale cíleně pro ty, kdo se chtějí aktivně zapojit do pracovního i společenského života.

 2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Je těžké vybrat jen tři osobnosti, protože většina mých kolegů má značné profesní zkušenosti a intenzivně se zajímají i o dění v našem městě a jsou pro něj přínosem. Naše kandidátka je velmi vyváženě složena jak s ohledem na pracovní profese jednotlivých kandidátů, tak i s ohledem na jejich věkové spektrum. Považuji to za velmi důležité pro práci budoucích zastupitelů. Ze zkušenosti vím, že všichni, kdo se do komunálních voleb zapojí, jsou ochotni těm zvoleným posléze pomáhat. Každý názor, jehož se mi dostane, a  byť s ním nemusím souhlasit, je pro mne osobně velmi cenný.

Václav Chroust – můj nejbližší spolupracovník. Kvalitní ekonom, o kterého se  mohu „opřít“.  Uvážlivě nakládá s městskými financemi. Jme zajedno, že nelze město zadlužit, je třeba využívat vícezdrojové financování včetně dotačních programů a rozumné investice mají sloužit prakticky všem Klatovanům včetně integrovaných obcí (obnova veřejných prostranství, komunikací, kulturní dědictví). Za důležitou považuje i spolkovou činnost(sportovní, kulturní,..), která je základem života každého společenství lidí. V soukromí člověk značného kulturního a historického rozhledu.

Hana Kristová – ředitelka Galérie Klatovy - Klenová. Při řízení organizace umí vyváženě spojit  uměleckou stránku s finančními možnostmi. Není to jednoduché, ale daří se jí to. Oceňuji u ní jako manažerky schopnost dát dohromady jednotlivé odborné pracovníky a připravit bohatý, zajímavý program výstav, které přispívají ke kulturnímu životu našeho města.

Petr Fiala- představitel soukromé sféry. Umí být tvrdým oponent při jednání rady města. Nikoliv však laciným, snaží se přicházet s návrhy na řešení a velmi intenzivně se zapojuje do práce i v rámci Lub, kde bydlí a podniká. Osobně si jej vážím za to, že dovede i přijmout názor a argumenty druhých. A naprosto nekompromisně hájí zájem města.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Dlouhodobě se snažíme pokrývat všechny „palčivé“ záležitosti dotýkající se života ve městě a věnujeme jim pozornost. Některé z nich jsme bohužel schopni řešit jen ve spolupráci se státem, což trvá na můj vkus dlouho. Jsem v těchto případech netrpělivý, ale v žádném případě na ně nemíním rezignovat.

a) Přestože všechny policejní statistiky včetně „mapy bezpečí“ jasně ukazují, že žijeme v klidném a bezpečném městě, jsem ostražitý a nechtěl bych tuto záležitost podcenit. Zlobí mne naprosto zbytečné projevy vandalství, či nočního hulvátství.  Důrazně budu požadovat pokračování spolupráce MP s Policií ČR, která je pro město jednoznačně prospěšná. Za chybu považuji zrušení nástrojů, kterými mohly obce výrazněji ovlivnit chování zejména lidí, kteří nejsou trvalými obyvateli města. Bohužel již nemůžeme uplatnit zákaz pobytu ty, kdo opakovaně páchají přestupky. Hodně bych stál o to, aby zákonodárci tuto pravomoc do obcí navrátili. Rychle se totiž takový postup rozkřikne a v minulosti jsme se jej nerozpakovali využít. 

b) Takřka nekonečným tématem je pro mne i nadále voda. Jednou je jí nadbytek, jindy schází.  Pokračovat určitě musíme v dalších krocích při realizaci protipovodňových opatřeních v Lubech. Podstatným tématem v případě pokračování suchých let budou i zdroje pitné vody v našich integrovaných obcích, které není možné zásobovat z centrálních rozvodů.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Žádám o omluvu, ale známkovat mne samého přísluší jinýmJ.
Za podstatné považuji, že rada města nevedla mezi sebou žádné války a byla schopna fungovat jako tým. Nikdy však nechyběla názorová různost. Často jsme dlouho diskutovali nad připravovanými záměry a chtěli je mít podloženy jasnými údaji.  Projednávali jsme je i napříč zastupitelstvem při celé řadě pracovních jednání. Jsem přesvědčen, že zastupitelé nemají být překvapováni. Mají mít jasný přehled o předkládaných záměrech, aby o nich mohli s čistým svědomím rozhodovat. Výsledkem tohoto postupu snad jsou například nejen zrealizované četné opravy komunikací (také spolu s krajem či státem), revitalizace městských parků, práce v našich integrovaných obcích včetně finančně náročného vodovodu do Točníka (záhy do Dehtína), ale i podpora významných kulturních a sportovních akcí.
Velkým úspěchem je schválení „Územního plánu města“. Spolu s vypracovanou „Strategií města“ jsou to významné dokumenty, které nám umožňují a pomáhají pracovat pro město nikoliv nahodile, ale s jasným směrem a plánem financování.

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Dramaticky nesouhlasím s tím, že se má pomáhat takřka výhradně sociálně znevýhodněným. Státní podpora dlouhodobě nenahrávala výstavbě bytů pro začínající rodiny. Několikrát jsme raději odmítli dotační program zaměřený na výstavbu bytového domu, který bychom mohli využít takřka výhradně pro bydlení např. lidí vracejících se z výkonu trestu či právě sociálně znevýhodněných. Ještě větším problémem je ze strany státu naprosto nesmyslné, řádně nekontrolované vyplácení sociálních příspěvků na bydlení. Užitek z tohoto bydlení (byznysu s chudobou) má pár jedinců, problémy plynoucí z migrování příjemců těchto dávek však leží na obcích.
Řešení: Obce jsou se znalostí věci schopny pomoci lidem, kteří trvale v daném místě bydlí a také je v rámci možností usměrnit. Místo dávek lidem pohybujícím se mezi všemi možnými ubytovnami jsem pro využití těchto financí do projektů na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce, které byty přidělují, by pak měly možnost ovlivnit složení nájemníků.Jak jsem se již zmínil, klatovská komunální politika mi připomíná zahnívající vodu v rybníce. Nechám na posouzení každého, zda je to plus nebo mínus.  Stejně jako ve volbách v roce 2014 se o přízeň voličů uchází deset stran, resp. sdružení.  K pár změnám ale přece jen došlo, své síly spojily TOP09 a KDU-ČSL , zatímco před čtyřmi lety kandidovaly obě strany odděleně. Poněkud obskurní sdružení Konzervativní aliance 2014 tentokrát vůbec nekandiduje. Každopádně nesmrtelnost v klatovských dějinách si jeho zástupci vysloužili tak jako tak, i přes to, že získali naprosto marginální podporu. V průběhu registrace do voleb se totiž ukázalo, že dobrá polovina z kandidátů se svou účastí ve volbách ani nesouhlasí. Úplně nové kandidátky tak sestavily jen strany, které se v mezidobí od posledních voleb prosadily i v celostátním měřítku – SPD a Piráti.

3. ANO 2011 (kandidátka č. 2)
odpovědi zpracoval Pavel Strolený1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?


Doprava – tranzitní kamionová doprava v centru Klatov. Podpoříme dostavbu obchvatu Klatov, pozemky pod stavbu jsou vykoupeny, je připraven projekt a zahájené „administrativní kolečko“. Obchvat bude znamenat zklidnění dopravy přes centrum a i možnost využít Plzeňskou ulici pro jiné účely. Zpočátku třeba jako nová možnost parkování poblíž historického centra Klatov. Veřejné diskuzi bude třeba i podrobit místní hromadnou dopravu. Nová bytová výstavba na předměstích a větší zaměstnavatelé v průmyslových zónách, případně v ulici Dr. Sedláka přímo vybízí k novému průzkumu a ověření poptávky po veřejné hromadné dopravě v Klatovech.
Volně navážu na druhý problém, který s dopravou souvisí – bezpečnost. Chceme budovat bezpečnější přechody a přejezdy pro chodce, které budou dostatečně vodorovným značením, případně vodorovnými úpravami povrchu zvýrazněny. Přechody chceme zvýraznit i volbou výrazného osvětlení.
Třetí zásadní věcí, kterou bychom chtěli řešit je budování nových sportovišť – plácků, které je možné nově budovat nebo obnovit při regeneraci sídlišť nebo při obnovách veřejných prostranství v integrovaných obcích. Tato volně přístupná sportoviště, tam kde jsou, jsou hojně využívána „–náctiletou mládeží“ nebo rekreačními dospělými sportovci.


2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Pavel Strolený – současný zastupitel města a zastupitel Plzeňského kraje. Profesně se více jak 25 let věnuje ekonomii.
Ing. Petr Votípka – technický ředitel Klatovského rybářství. Je členem rybářského spolku a spolkovému životu se věnuje i ve volném čase.
Ing. Jiří Pohanka – stavbyvedoucí Lesních staveb. Jeho profesních zkušeností chceme využít při plánování nových staveb města.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Myslím, že větší pozornost by si zasloužilo budování veřejně přístupných sportovišť v sídlištích v Klatovech a obnova obdobných plácků v integrovaných obcích. Myslím, že ve spolupráci s osadními výbory a dobrovolnými spolky by bylo možné tato místa „znovuobjevit“ a začít využívat.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Radě města se určitě povedlo udržet ekonomiku města v kladných číslech. Jednak určitou opatrností při utrácení veřejných peněz, ale určitě i díky tomu, že pracovníci Městského úřadu dokáží nacházet dotační příležitosti a jsou schopni je využít. Stále se ale nepovedlo úplně vytlačit z Klatov byznys s výherními automaty. Takže z mého pohledu si Rada města zaslouží lepší dvojku :-)


5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Předně, nemyslím si, že státem dotované ubytování v ubytovnách je řešením pro sociálně slabé. Ubytovny by měly být řešením krátkodobým, a využitelným třeba jen pro sezónní pracovníky.  Dlouhodobějším řešením je spolupracovat se zaměstnavateli na tvorbě nových pracovních míst, podmínit je zabezpečením bytové výstavby uskutečněné s podporou města. Tímto způsobem „zakotvit“ nové pracovníky na území města. Stávající městský bytový fond je již dnes využíván k bytovým potřebám sociálně slabých spoluobčanů. Nemyslím si, že je nutné jej nějakým způsobem ještě cíleně rozšiřovat.
Současný přístup města k nepovolování nových ubytoven je správný. Spolu s kontrolami ubytovaných ze strany cizinecké policie dostačuje k tomu, aby nedocházelo k nárůstu kriminality, která často doprovází problematiku ubytoven. Novostavby bytů, které jsou realizovány na území města soukromými společnostmi, zabezpečují dostatečný rozvoj bytového fondu.I proto si myslím, že úvahy o rozšiřování městského bytového fondu o sociální byty nejsou aktuální, resp. na pořadu dne.


K určitým změnám ale došlo i přímo u jednotlivých kandidátů. Zajímavý přestup podnikl současný zástupce starosty Ing. Martin Kříž, který vyměnil dres TOP09 za kandidátku Nestraníků. I leader Pirátů RNDr. Stanislav Haviar už má za sebou kandidaturu, před čtyřmi lety se ucházel o hlasy za Sdružení pro Klatovy, kde figuroval na třináctém místě. Co se týče leaderů kandidátek – u zavedených klatovských značek se toho moc nezměnilo. Kromě zmíněného Martina Kříže, který změnil partu, ale leaderem zůstal, vše zůstalo prakticky při starém. V čele tradičně úspěšných uskupení či stran tak zůstávají starosta Mgr. Salvetr (ODS) a JUDr. Štancl (Sdružení pro Klatovy). V posledních volbách zabodovalo i ANO, ani tam se na prvním místě nic nezměnilo, v čele zůstal Pavel Strolený. Zajímavé je to u ČSSD, z nuly do čela se posunul Mgr. Jakubčík.  Bývalý poslanec už býval členem zastupitelstva, ale v minulých volbách nekandidoval, zřejmě mu tehdy stačilo, že seděl ve sněmovně.  Ilustrační obrázek pochází z regionálního tisku z kampaně před komunálními volbami na jaře 1938.
4. KLATOVŠTÍ PATRIOTI – SDRUŽENÍ DSZ A NK (kandidátka č. 1)
odpovědi zpracoval Zdeněk Svoboda1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

Nepřizpůsobiví občané
Výroba a distribuce drog
Kriminalita


2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Měly by to být osobnosti, které se nebojí vyjádřit k problémům a mají tzv. „prořízlou pusu“. Dále pak osoby dlouho žijící v Klatovech a znalé místních problémů. Proto vybírám č. 4 – Luboš Pitule, č. 7 – Eva Kauerová a č. 11 – Dana Kellnerová

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Nemyslím si, že by naše sdružení chtělo uchopovat nějaký problém, naším cílem je (pokud některý z našich kandidátů uspěje) co nejvíce pomáhat řešit problémy stávající, osobám zběhlejším a fundovanějším. Chceme hlavně být přitom a přinášet zprávy o řešení těchto věcí obyčejným lidem, neboť si myslíme, že hlavně neinformovanost (možná někdy záměrná), je to co lidem mnohokrát vadí na jejich zastupitelích.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Myslím, že současná Rada města udělala mnoho dobrých věcí a Klatovy jsou čím dál tím krásnější, ale spousta věcí je třeba dořešit – viz. bod 1. Co se týče známky, budu parafrázovat větu ze známého českého filmu Marečku, podejte mi pero. Hm, Klatovy, tak to je dvojka.

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Na toto téma už bylo a bude řečeno spoustu věcí, nechci se opakovat. Vlastní návrh mám, ale prezentovat se ho zde neodvažuji.Když se podíváte na kandidátky „hlouběji“ zjistíte, že nejstarším kandidátem v letošních volbách je nestor klatovské polistopadové politiky a bývalý starosta Karel Mráz (81) na 25. místě u „své“ ODS.  Když už jsme bývalých starostů – na spojené kandidátce topky a lidovců (Společně pro Klatovy) figuruje Jan Vrána, který vedl Klatovy v letech 1990-1995. Tato koalice nabízí i své „nej“ – má nejmladšího leadera (Karel Pučelík 25 let). Nejmladšího kandidáta postavilo ANO, jako „dvacettrojka“   nastupuje za „babišovce“ do boje osmnáctiletý student Petr Toman. Těsně předtím než jsem začal počítat věkový průměr na jednotlivých kandidátkách, narazil jsem na pěkný web s aplikací, kterou připravili kolegové z Českého rozhlasu. Ze všech kandidátek vytáhli zajímavá data, která zveřejnili. Potvrdilo se mi tak, co jsem si myslel -nejmladší kandidátku mají Piráti, v průměru nejstarší jsou kandidáti komunistů.  Jak se zdá, typickým klatovským kandidátem je muž ve věku kolem padesáti let. A propos – ženy a jejich zastoupení. Vpředu je levice – progresivní (Piráti) i tradiční (ČSSD) mají na kandidátce téměř 50% žen. Naproti tomu Sdružení pro Klatovy nenasadilo do volebního klání holku ani jednu! Dalším jevem typickým pro „komunálky“ je obsazování (či spíše doplňování) kandidátek rodinnými příslušníky.  I když totožná příjmení samozřejmě nejsou „přímým důkazem“, stopy „rodinných klanů“ lze vystopovat u Pirátů, SPD nebo Klatovských patriotů.    Na ilustračním snímku je zachycena demonstrace za všeobecné volební právo v Praze v roce 1912.
5. KSČM (kandidátka č. 3)
odpovědi zpracoval Jaroslav Rehák1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

1)    Udržení mladých před odchody za prací mimo region – je nutné vytvořit podmínky pro  setrvání v Klatovech a integrovaných obcích nejen zajištěním pracovního uplatnění a to podporou rozvoje místních firem a živnostníků, ale k tomu i zajištění dostupnosti bydlení výstavbou malometrážních tzv. startovacích městských bytů.
2)    Řešení dopravní obslužnosti města včetně integrovaných obcí – z důvodu rozvoje a nové výstavby obytných zón ve městě Klatovy i v přidružených obcích musíme zmapovat dostupnost a doplnit autobusovou dopravu nejen ve středu města, ale  i na jeho okrajové části i celé pokrytí regionu i doplněním mikrobusů podle potřeb občanů.
3)    Zajištění dostupnosti sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie – podpoříme další výstavbu nejen víceúčelových zařízení u škol a modernizaci klubových zázemí a vybavení zaběhnutých spolků či organizací, ale i podle potřeb jednotlivých městských  částí, sídlišť a integrovaných obcí musíme budovat nová místa pro možnost pohybu našich  dětí i rodičů.

2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Jako lídr KSČM musím jednoznačně říci, že naši kandidáti, sestupně od prvních míst, jsou lidé nejen zapálení pro Klatovsko jako nejlepší region, ale i  zkušení profesionálové ve svých oborech  či podnikatelských aktivitách. Konkrétně Petr Frydrych, František Geiger a Vlasta Komaňská jsou partneři pro konstruktivní řešení jakýchkoliv problémů a jejich pozitivní přístup dokáže mnoho lidí kolem nabíjet správnou životní energií.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Velikým tématem, kterému je prozatím věnována nedostatečná pozornost, je podíl města na vlastnictví kompletní infrastruktury.  Město velikosti Klatov musí být majoritním vlastníkem pro dodávky pitné vody a nejen podílníkem s vlastnictvím kanalizační a vodovodní sítě.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Vedení města bych oznámkoval známkou 3. Radě města se podařilo využít pro rozvoj města a velmi okrajově i některé přidružené obce, státní pobídky či dotace EU. Kladně bych zhodnotil vznik společnosti pro  nakládání s komunálním odpadem.
Za nevyřešené stále vnímám nedostatek  parkovacích míst nejen pro občany, ale i návštěvníky našeho krásného města.

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Sociální bydlení pod taktovkou města  musí  mít  nastavena základní pravidla a velmi kriticky se dívám na zneužívání uvedeného statusu „sociálně slabý či znevýhodněný“ spoluobčan. Město musí být schopno se o tyto občany postarat, ale každý takový případ je potřebné posuzovat individálně. Spolupráce takto „postiženého“ občana s městem musí být řešena ve prospěch zlepšení životní úrovně i s přispěním jeho samotného v rámci  daných  možností.


Druhý díl předvolební ankety zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat