KATEGORIE

pátek 19. září 2014

Komunální volby v Klatovech 2014 - část I.

Jak jistě téměř každý zaregistroval, zanedlouho (10. a 11. října) budeme mít možnost opět po čtyřech letech zvolit si své zástupce na komunální úrovni, tedy na radnice jednotlivých měst. Samozřejmě ani v Klatovech tomu nebude jinak. Na to konto jsem se rozhodl nabídnout možnost kandidujícím stranám a sdružením představit svůj program a jeho priority prostřednictvím dotazníku na Klatovinách.

Rozhodl jsem se tak proto, že nepředpokládám, že by tvůrci místních parodií na tisk a lá Klatovan nebo Rozhled něco podobného plánovali. Očekávají asi jen inzertní žně, které jim ze srdce přeji. Příznačné zároveň je, že vydavatel, resp. šéfredaktor výše zmíněných periodik kandidují do zastupitelstva města! Možná Klatovský deník připraví nějaký předvolební materiál, tam ovšem reálně hrozí, že bude přebit nějakou šťavnatou autonehodou, ke které dorazí šéfredaktor několik vteřin po ambulanci. Také strategie majitele, tedy Vltava Labe Press a.s., který nabízí nejen v předvolebním čase prezentaci politikům prostřednictvím PR článků, nepůsobí moc důvěryhodně. Na druhou stranu je třeba uznat, že podobné nabídky činí i ostatní vydavatelé, a vzhledem k situaci na trhu tištěných médií se ani nelze moc divit.
Nejlepší“ je ovšem týdeník 5+2 dny ze stáje ministra, kterému maminka doporučila do KSČ. Jeho redaktoři si pro rozhovor vybrali jen pět kandidátů, dle velmi podivného mustru!

Ale zpět k věci. Na počátku srpna jsem se pokusil oslovit představitele všech stran kandidujících do zastupitelstva a požádal je o vyplnění jednoduchého dotazníku, který jsem připravil. Jednalo se tedy o následující strany či sdružení: ČSSD, ANO 2011, KSČM, KDU-ČSL, Konzervativní aliance 2014, Klatovští patrioti-DSZ a NK, ODS, Sdružení pro Klatovy SNK-ED, Nestraníci, TOP 09.
V drobné nevýhodě se ocitli zástupci některých sdružení, na které jsem sehnal kontakt až později a měli tak méně času na zpracování dotazníku. Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku jsem stanovil na 15.9., samozřejmě jsem osloveným garantoval, že jejich odpovědi nebudu nijak upravovat, stejně jsem ponechal na respondentech rozsah odpovědí na jednotlivé otázky.

Původně jsem zamýšlel rozdělit příspěvek k volbám na dvě části a publikovat je těsně po sobě. Do uzávěrky (15.9.) jsem ovšem obdržel jen šest dotazníků. Dnes tedy představím prvních pět stran/ sdružení, jejichž představitelé zareagovali a zaslali mi vyplněné dotazníky. Strany jsou seřazeny v pořadí, ve kterém mi dotazníky od nich přišly.

Druhý díl příspěvku zveřejním s největší pravděpodobností v pátek 26.9., zcela jistě se v něm objeví odpovědi na otázky od Konzervativní aliance 2014, od dalších stran/sdružení jsem prozatím dotazník zpět nedostal (ODS, Sdružení pro Klatovy - SNK ED, Nestraníci a Klatovští patrioti). Pevně doufám, že mi představitelé těchto politických subjektů zašlou své odpovědi k uveřejnění. 
Děkuji velice za spolupráci při přípravě příspěvku: Mgr. Petru Pavlasovi, Mgr.Věře Šlajsové, Pavlu Strolenému, Jaroslavu Rehákovi, Ing. Martinu Křížovi a Josefu Sejpkovi.

Pro větší přehlednost uvádím u každého respondenta znovu otázky z dotazníku. Odpovědi nebyly z mé strany nijak upravovány, zkracovány apod., ani neprošly jazykovou korekturou.

 
Boj o místa na klatovské radnici vypukne v pátek 10. října, volit bude možno i následující den - v sobotu 11. října 2014. Ve hře jsou místa pro 27 zastupitelů, kteří následně ze svého středu zvolí členy Rady města v čele se starostou, resp. jeho zástupci.
KDU-ČSL (kandidátka č.4)

1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?

Prostory volného času a turismu

Rada města si na roky 2010-2014 schválila a prostřednictvím zastupitelstva odsouhlasila Program regenerace městské památkové zóny Klatovy. Ze základní koncepce problémových lokalit se jí podařilo zrekonstruovat bývalý výstavní pavilon v areálu Hostašova muzea na Pavilon skla. Tato aktivita byla úspěšná a je třeba za ni poděkovat. Bohužel z celé řady dalších problémových bodů se uskutečnil pouze nešťastný pokus o rekonstrukci Hostašových sadů, jehož výsledek je zoufalý jak po umělecké, tak po stavebně-technické stránce. V již zmíněném programu regenerace městské památkové zóny si sami zastupitelé odsouhlasili, že zásahy v problémových lokalitách budou řešeny kvalifikovanými návrhy a v rámci veřejné diskuse. Místo toho v Hostašových sadech vyrostly poněkud morbidní kandelábry veřejného osvětlení a chodníky, z nichž se kvůli špatně řešenému odtoku vody neustále splavuje písek. Domníváme se, že zamýšlený památník uznávaného zahradního architekta a klatovského rodáka Ing.Václava Weinfurtera by si zasloužil kvalitněji zpracované okolí.
Co se týče sportovišť, chceme podporovat opravu a zřizování menších a veřejnosti přístupných hřišť. Ta bohužel v Klatovech na některých místech zcela chybějí, na jiných jsou neudržovaná. Podporujeme také budování cyklostezek a snahy o zatraktivnění Městských sadů, tzv. velkého parku.

Doprava

Chceme dospět k určitému kompromisu mezi nutností parkování v centru města a snahou o turisticky atraktivní a z pohledu místních obyvatel přívětivé a živé náměstí. Je zde zásadní rozpor mezi komerčním fungováním živého města a snahou hájit pouze pěší provoz v těchto prostorách. U měst, jako jsou Klatovy, vidíme možné řešení v prosazení kompromisu mezi vlastněním a užíváním komerčních prostor a snahami o zklidnění městského jádra. Je třeba zajistit bezpečný pohyb pěších a cyklistů, nikoli však na úkor živosti centra města a tamních živností.
Další problém Klatov je neřešený průtah I/27 (stávající průtah městem) v těsné návaznosti na městskou památkovou zónu. Jestliže je již vyprojektovaný obchvat, je nezbytně nutné vyřešit, co bude se stávajícím průtahem na Rybníčkách.

Klientelismus

Klientelismem míníme protekční a „zákulisní“ praktiky, které zneprůhledňují fungování místní samosprávy. Řešením je výměna alespoň části zastupitelstva. Voliči by před „zastupiteli z povolání“ mohli dát přednost výběru nových zastupitelů.

2. Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení?

Můžeme přinést svěží vzduch a nové myšlenky. Můžeme nabídnout řadu odborníků z různých oblastí veřejného života.

3. Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?

V oblasti školství se podařilo investovat do budov a zařízení: od předškolních zařízení přes základní školství až k přilehlým sportovištím. Podařila se také již zmíněná rekonstrukce výstavní budovy v Hostašově muzeu na Pavilon skla a rekonstrukce katakomb. Fungující státní správu v tomto období je také potřeba vyzdvihnout.
Za velký nedostatek považujeme antipobídkovou politiku v průmyslové zóně, kdy do dnešního dne radnice nebyla schopná reagovat na nový občanský zákoník, který dává do nového vztahu stavbu a pozemek. Nešťastní jsou podnikatelé, kteří dostanou pozemek pro postavení svých podnikatelských aktivit do pronájmu, a poté musejí čekat, až stavbu zkolaudují, sami zafinancují, a teprve pak s nimi město uzavře kupní smlouvu. Až potom jsou banky ochotné s nimi řešit finanční záležitosti.
Chybějící dopravní koncepce je dalším výrazným problémem města Klatovy.  
4. S kterými stranami bystě v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?

Komunální politika je o osobnostech, ne o partajích. Nebudeme se bránit spolupracovat se všemi slušnými lidmi. Odpovědný politik musí v posledku jednat se všemi zvolenými zastupiteli ku prospěchu města. Ale dotaz hovoří o spolupráci stran. V tomto smyslu je pro nás nepřijatelná koalice s KSČM.

5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy miliardu korun – jak byste tuto částku investovali?
Polovinu této částky bychom investovali do zajištění nástrojů k tomu, aby tu druhou polovinu nikdo nerozkradl. Druhou polovinu, pokud by první investice byla úspěšná, bychom vynaložili na řešení výše uvedených problémů dopravy a prostor volného času a turismu.
 

Výsledky voleb z roku 2010. Vyhrála ODS, spolu se Sdružením pro Klatovy SNK-ED a TOP 09 vytvořila koalici, která prostřednictvím Rady města vládla Klatovům během uplynulých čtyř let. Oproti minulým volbám kandiduje více stran/ sdružení – přibyli uchazeči z Konzervativní aliance 2014, dále pak Klatovští patrioti a ANO 2011. Strana Věci veřejné upadla do zaslouženého zapomnění jak na celostátní, tak na regionální úrovni.

1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?

Je třeba si uvědomit, že jde o celý spletitý komplex problémů, které je třeba postupně řešit, přičemž vše spolu velmi úzce souvisí. Přirozeně nejzásadnějším problémem našeho města je nedostatek odpovídajících pracovních příležitostí. Od něj se pak odvíjí další řada potíží, např. nízké příjmy, korupce a „rodinkaření“, odliv mladých vzdělaných lidí aj., což v konečném důsledku vede k tomu, že se v našem městě pro byznys příliš dobře nežije občanům všech generací . Řešení tohoto základního problému nám v minulosti slibovali všichni kandidující zastupitelé, ale dosud se to nikomu nepovedlo, ani tolik nadějí vyvolávající průmyslová zóna věci nenapomohla a způsob jejího obsazování dával nadějím na frak. I když možnosti města jsou v této oblasti dnes již dosti omezené, přesto existují a náš program je v kostce nastiňuje. Je si však třeba uvědomit, že je to opravdu běh na dlouhou trať.
Dalšími velkými problémy jsou rozvoj činnosti tzv. „obchodníků s chudobou“, především těch, jejichž jistě ziskové podnikání je založeno na provozování ubytoven a dále nárůst obav občanů o zabezpečení ochrany jejich majetku a o vlastní osobní bezpečnost ve městě. I řešení těchto otázek se program ČSSD věnuje. 
2. Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení?

Ano, říká se to, ale není to tak úplně pravda. Vždyť rozhodnutí a činnost politiků ovlivňuje ve výsledku život každého z nás, což si jistě už velmi dobře uvědomují všichni občané. I regionální politici, údajně se starající „ jen o chodníčky“ by se měli prostřednictvím svých stran, za které kandidují, obracet na centra a nově se objevující problémy včas diskutovat a usilovat o jejich rychlé řešení a nečekat až na oprávněné projevy nelibosti samotných občanů. V místní organizaci ČSSD pracuje řada profesionálních a zkušených politiků, kteří jsou zárukou takového postupu, připomínky řadových členů se zpravidla díky přítomnému poslanci dostávají tou nejkratší cestou přímo do sněmovny a stejně tak dobře funguje i tok informací opačným směrem.


3. Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?

Rada města je devítičlenný orgán, v němž ČSSD toho času nemá žádné zastoupení, proto si nedovoluji nějak zasvěceně hovořit o její práci, pouze jako jakýkoli jiný občan vždy sleduji na stránkách města usnesení z jejího jednání. Spíše tedy jen vyslovím svůj osobní názor. Je třeba poctivě říci, že se některé věci povedly, např. klatovské katakomby, ale také je tu množství vnitřních dluhů, stačí pohlédnout např. na stav některých komunikací, chodníků, potulující se bezdomovce, zbytečně zpracovaný a nakonec nerealizovaný projekt aj.

4. S kterými stranami bystě v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?

Rádi bychom spolupracovali s těmi, kdo mají zkušenosti s komunální politikou, nejlépe v atmosféře vzájemné důvěry a jednali o problémech vždy konstruktivně s ohledem na potřeby a zájmy občanů.

5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy miliardu korun – jak byste tuto částku investovali?

Nakládání s jakoukoli finanční částkou z veřejného rozpočtu podléhá pravidlům. Přirozeně bych její využití nejprve konzultovala s ostatními zastupiteli, zjistila i názory občanů a v případě takto vysoké částky i s dalšími odbornými subjekty. Náměty, jak by bylo možné tyto prostředky zacílit, už jsem částečně nastínila. Jako nejnaléhavější v současnosti cítím potřebu řešit otázku nepřizpůsobivých. Také by se mi jevilo jako velmi žádoucí i zkvalitnění úrovně silniční tepny mezi Klatovy a Plzní, která je hodnocena z pohledu nehodovosti jako jedna z velmi problematických v republice. Na jaký rozsah zlepšení by to postačovalo si však netroufám odhadovat. To se ale pohybujeme v rovině snů.
Skutečnost je však taková, že je nezbytné velmi moudře a hospodárně nakládat se stávajícími prostředky a město nezadlužovat.

 

Snímek z jednání ustavujícího zastupitelstva města Klatovy, které vzešlo z prvních svobodných komunálních voleb v roce 1990.

ANO 2011 (kandidátka č. 2)

1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?

1.) Odliv mladých lidí, kteří se po studiích nevracejí zpět, ale zůstávají ve větších městech. Řešení (?)– propojit více studia s praxí, vytvářet absolventská místa, která jsou dotovaná z EU, ze státního, krajského rozpočtu. Městští úředníci by mohli na tyto dotace upozorňovat místní podniky, podnikatele.
2.)Bezpečnost – strážníci by měli být ještě více vidět na sídlištích, ulicích. Výstavba bezpečných a hlavně OSVĚTLENÝCH přechodů pro chodce.
3.) Volnočasové aktivity dětí a mládeže – dnes si nemohou „teenegeři“ jít někam zahrát na nějaký plácek nedaleko bydliště. Budují se dětská hřiště pro malé děti, ale nejsou dostupná hřiště pro děti 10+. Řešení – v uvozovkách „jednoduché“. Pro hřiště při školách, která většinou byla vybudována za přispění městského rozpočtu – navýšit rozpočet o spravování i mimo školní vyučování, a nechat je děti více využívat zdarma. Novou výstavbu bytů podmínit vybudováním nových hřišť a plácků volně přístupných…

2. Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení?

Nebudeme slibovat věci, které nejsme schopni zrealizovat. Naopak budeme podporovat projekty, které v budoucnu budou znamenat vznik nových pracovních míst – výstavba dopravních infrastruktur, podpora v získávání dotací pro místní podniky a podnikatele.

3. Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?

Vše souvisí s financemi – Radě se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet, což je finančními institucemi kvitováno, jako velké plus. Oproti tomu, jako velké mínus hodnotíme, že neinvestovalo do rozvoje a podpory drobného podnikání ve městě, které bylo oceněno v roce 2009, jako město vstřícné k podnikatelům.

4. S kterými stranami byste v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?

Klatovy nejsou, podle nás, ještě tak velké město, aby prioritou spolupráce byla příslušnost k nějaké straně. Na budoucí spolupráci, budeme v případě úspěchu, ochotní spolupracovat s lidmi, kteří z minulosti mají „DOBRÉ JMÉNO“. Prostě, kteří něco dokázali pro ostatní spoluobčany.

5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy milardu korun – jak byste tuto částku investovali?Hodně peněz by určitě spolkla podpora volnočasových aktivit – vybudování volně přístupných ploch (hřišť, plácků a případně i odpočinkových sadů, laviček ..). A neméně peněz bychom věnovali na rozvoj příměstských sídel – okolních obcí – vybudování a opravy vodovodů a kanalizací, případně čističek odpadních vod – nejen ve vlastním Městě Klatovy.


 
V Klatovech probíhá volební kampaň v poklidu, jeden by si skoro ani nevšiml, že se blíží volby. To v Praze je to jiné kafe, již několik týdnů jsou ulice plné stánků politických stran, billboardů a „berousků“. Ilustrační snímek ze Strojnické ulice v mé oblíbené Praze 7.1.Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?


a) Nedostatek pracovních příležitostí a nezískání investorů v průmyslové zóně Pod Borem s čímž souvisí odliv mladých lidí za prací mimo město.
b)Zabezpečení bezpečnosti občanů a jejich majetku

c)Omezené možnosti vstupu na sportovní zařízení pro nejširší veřejnost
2.Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly
jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení?

Zásadou naší politiky je práce ve prospěch poctivě pracujících a péče o rozvoj města

Bez preference osobních zájmů a klientelismu.


3.Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?


Složení rady města neodpovídá výsledkům voleb, tím, že nerespektuje poměrné zastoupení. Práci Rady i celého Zastupitelstva nejlépe zhodnotí občané města v nadcházejících říjnových volbách.


4.S kterými stranami byste v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?


Jsme ochotni spolupracovat se všemi stranami či uskupeními, kteří budou pracovat pro rozvoj města bez politických podtextů a pro všechny občany města a integrovaných obcí.

5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy miliardu korun – jak byste tuto částku investovali?


Pro využití těchto prostředků je ve městě řada příležitostí. Jde o vylepšení vzhledu a stavu města. Konkrétně – stavba, rekonstrukce a opravy komunikací, chodníků, historických objektů, vybudování silničního obchvatu města, výstavba nových městských bytů zejména pro mladé rodiny a malometrážních bytů pro starší občany a rozšíření možnosti pro péči o seniory. V dalším podpořit vznik společností a podniků s účasti města . Při realizace všech těchto opatření ani částka 1. miliardy Kč není dostatečná.
 

Seznam kandidátů zastupitelstva (tehdy rada obecních starších) uveřejněná v nejstarším klatovském periodiku Bote aus dem Bőhmerwalde v roce 1864.1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?Hodně zásadních problémů se v Klatovech řeší, ale zdá se mi, že tato řešení se bohužel nedotahují do konce. Spíše se o nich jen soustavně mluví a pak se jednou za čtyři roky opráší před volbami jako téměř nový problém. Je to zejména „snižování nezaměstnanosti“, „podpora podnikání“, a „aby mladí lidé neodcházeli z města“. Souhlasím s nimi, ale odmítám k nim přistupovat takto pasivně. Nelze je ani oddělovat, protože to jsou spojené nádoby. Nezaměstnanost samozřejmě neovlivníme přímo, ale můžeme to spojit s lepší stimulací podnikatelského prostředí a širším zapojením mladých lidí do aktivit města. Dovedu si představit třeba nové poradní orgány města složené ze zástupců podnikatelů či mladých, kteří mají chuť se nějak zapojit a společně pak hledat řešení. Mám konkrétně na mysli třeba brainstorming a ne pouhé projednávání už předem nalajnované problematiky i s nástinem správného řešení.

Město také nemůže jednat izolovaně a musí i využívat celou řadu partnerů na regionální i státní úrovni (různé komory, sdružení, úřad práce, kraj, ministerstva…). Domnívám se, že můžeme zmíněné problémy posunout dál inovativním přístupem a bouráním zažitých klišé, které už směřují jen do opakujících se smyček.

Problémů k řešení je samozřejmě mnohem více – ubytovny, sociálně nepřizpůsobiví, naplněnost průmyslové zóny…


2. Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení?


Nemyslím si, že v těchto volbách budou mít programy všichni podobné. S mnohými uskupeními se zřejmě shodneme na péči o finanční zdraví a nezadlužování městské pokladny. Na tom trváme a považujeme to za základ, na kterém můžeme stavět všechno ostatní. Se stávajícími koaličními partnery se asi shodneme na dořešení rozpracovaných projektů. Mnohé však chceme dělat jinak.

Částečně už jsem odpověděl u první otázky – větší zapojení občanů a uvolněnější a otevřenější přístup. Budeme chtít od občanů na naše kroky zpětnou vazbu. Uvedu i několik příkladů: více chceme využívat elektronických aukcí a dalších možností, které nabízí nové technologie. Chceme zatraktivnit město pro návštěvníky z Čech i ciziny – dosavadní propagace města je dle našeho názoru zkostnatělá a potřebovala by nové kreativní podněty (chybí i praktické věci – například naváděcí orientační systém pro zaparkování, směrovníky ve městě jsou často zcela nesmyslné apod.)… Ale to už jsou moc velké podrobnosti.

Na naší kandidátce nabízíme kvalitní tým lidí, kteří mají nezištný zájem o další rozvoj Klatov a nebojí se tvrdé práce.3. Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?


Byl jsem v tomto období členem Rady města za TOP 09. Měli jsme v rámci koalice nejmenší zastoupení, takže rozhodně nemůžu říci, že se realizovalo vše, co bych si přál. Jsem rád, že se daří vytěsňovat herny z města, že se rozjela revitalizace Hostašových sadů a Mercandinových sadů, což byla jedna z našich priorit před volbami v roce 2010 a také, že se povedlo zmodernizovat krytý plavecký bazén.


4. S kterými stranami byste v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?

 
S těmi, se kterými se dokážeme domluvit na konstruktivním vedení města. Jednat budeme se všemi až na jednu výjimku – nebudeme spolupracovat s komunisty.


5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy milardu korun – jak byste tuto částku investovali?


Krásná představa. Dal bych do pořádku veškerý městský majetek a investoval bych do nové infrastruktury a vytvoření velmi dobrých podmínek pro větší firmy, což by přineslo zaměstnanost, více vybraných peněz do městské pokladny i odcházení mladých lidí. Ve druhé fázi bych pak investoval v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit a zbytek peněz bych uložil za výhodný úrok na horší časy.


4 komentáře:

 1. Chci se optat, kdo konkrétně byl osloven z Klatovských patriotů

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oslovil jsem (opakovaně) pana Anderleho z Klenčí, o kterém vím, že se podílel na sestavování kandidátky v Klatovech. JV

   Smazat
  2. Špatná informace. Pan Anderle se nepodílí na ničem, co se komunálních voleb týká a ani sám nekandiduje. A opravdu člověk z Klenčí pod Čerchovem se bude těžko vyjadřovat ke klatovským problémům. Kam máme zaslat odpovědi???

   Smazat
  3. Zašlete je, prosím, na klatoviny(zavináč)gmail.com. Díky.JV

   Smazat